Mer om Samhällsbyggardagen

Syftet med Samhällsbyggardagen är att:

  • visa att sektorn tar ansvar för en gemensam kunskaps- och kompetensutveckling
  • uppmärksamma goda exempel genom projekt
  • skapa förebilder genom att lyfta fram goda processer och prestationer
  • utgöra en mötesplats för att skapa nätverk och stärka relationerna mellan de olika aktörerna
  • bidra till att öka sektorns attraktionskraft så att sektorn kan behålla kvalificerad personal och attrahera nya medarbetare
  • inspirera till nytänkande mot bakgrund av förändrings- och förnyelsebehov

Samhällsbyggardagens genomförande

Samhällsbyggardagen genomförs som ett gemensamt och centralt arrangemang, men avsikten är också att Samhällsbyggardagen i framtiden ska kunna ge utrymme för lokala, regionala och företagsvisa initiativ. Sådana initiativ kan avse lokal samverkan i projekt eller andra gemensamma arrangemang på en ort mellan bygg- och fastighetssektorns olika representanter. Lokala projekt och processer kan uppmärksammas. Likaså kan aktörerna i olika form erbjuda ”öppet hus” för intresserad allmänhet och media men även inbjuda skolor, elever och studenter att få en inblick i den verksamhet som bygg- och fastighetssektorns olika aktörer står för. Sådana möjliga lokala, regionala eller företagsvisa initiativ beskrivs inte ytterligare här.

Målsättningen är att intresset kring den gemensamma Samhällsbyggardagen också ska byggas underifrån genom att en mångfald av olika initiativ tas just denna dag i syfte att visa på sektorns spännvidd och olika uppgifter. De centrala organisationer som står bakom den gemensamma satsningen på Samhällsbyggardagen har för avsikt att uppmana sina lokala och regionala instanser samt medlemsföretag att samverka kring projekt och gemensamma satsningar i enlighet med det syfte och de mål som ställts upp för Samhällsbyggardagen.

Den av organisationerna gemensamt arrangerade Samhällsbyggardagen består i huvudsak av två delar, dels ett gemensamt genomfört seminarium kring aktuella eller för samhällsbyggandet centrala teman, dels en branschgala, organiserad kring utdelning av priser för årets bästa prestationer inom bygg- och fastighetssektorn.

Samhällsbyggardagens seminarium

Sektorns organisationer lägger samman sin kunskap och kompetens i arrangerandet av ett branschövergripande seminarium kring frågor eller aspekter som är av vital betydelse för samhällsbyggandet. Organisationerna enas, från år till år, om teman för och inriktning på seminariet. Målsättningen är att seminariet ska visa på vad sektorn i vid bemärkelse förmår att prestera inom det område som seminariet avser. Kunskapsuppbyggnad, kompetensutveckling, forsknings- och utvecklingsaspekter liksom självfallet kvalitets- och miljöfrågor ska vara utgångspunkt för genomförande av ett gemensamt seminarium. En direkt ambition är att alltid under Samhällsbyggardagen och i anslutning till seminariet presentera en rapport, utredning eller annat ställningstagande som avgjort utgör en nyhet och kan ge dagen en medial uppmärksamhet.

Det första året, år 2006, genomförs ett halvdagsseminarium. På sikt, beroende av erfarenheter, intresse, uppmärksamhet och resurser kan ett seminarium byggas ut till något som är mer omfattande tidsmässigt, eller rymmer parallella seminarier med olika teman.

Samhällsbyggardagens branschgala

Vid Samhällsbyggardagens branschgala skall årets bästa prestationer inom bygg- och fastighetssektorn lyftas fram och belönas. Branschgalan skall också etableras som en mötesplats för branschens aktörer. Till galan inbjuds representanter från bygg- och fastighetssektorn, men också beslutsfattare och opinionsbildare. Branschgalans atmosfär och plats ska inbjuda till mingel och ge möjlighet att knyta kontakter.

Valet av lokal för galan kommer att göras med omsorg och eftertanke. Det behöver inte vara samma lokal år efter år. Möjlighet ska ges att fritt röra sig, mingla och knyta kontakter under kvällens lopp. Underhållning bjuds under kvällen.

Ny teknik skall användas maximalt för att presentera sådana som är nominerade till priser. Det är viktigt att visa att branschen teknik- och presentationsmässigt kan ligga i framkant.

Höjdpunkten på kvällen är prisutdelningen då det Stora Samhällsbyggarpriset delas ut, vilket sker i anslutning till middagen. Ett huvudpris delas ut, men utrymme kan ges även för andra belöningar och priser. Ett pris skall dock stå fram före de övriga i syfte att öka den mediala uppmärksamheten och få fokus på den största prestationen under året. Genom ett huvudpris ökar prestigevärdet och uppmärksamheten. Prisutdelare bör vara en förhållandevis ”tung” person, minister eller motsvarande.

Stora Samhällsbyggarpriset och övriga priser

Som ovan beskrivits är avsikten att kraftsamla kring ett pris, det Stora Samhällsbyggarpriset, som står fram före övriga eventuella priser.

I den tidigare, numera avvecklade, branschgalan Årets Byggen delades flera parallella priser ut. Det bör undvikas. Det är fullt möjligt, och även välkommet med utdelning av flera priser under Samhällsbyggardagen, men ett pris, det Stora Samhällsbyggarpriset, ska stå fram som branschens främsta utmärkelse. Enligt stadgarna för det Stora Samhällsbyggarpriset skall priset gå till en byggnad eller anläggning av hög kvalitet, tillkommen genom en fördömlig samverkan mellan de olika aktörerna i samhällsbyggnadsprocessen. Det innebär att en jury både ska bedöma det färdiga resultatet, byggnaden eller anläggningen, men också titta på och värdera den process som lett fram till det goda resultatet. Juryns uppgift blir därmed att sammanväga process och slutresultat i en helhetsbedömning.

Någon form av student/examenspriser liknande hittillsvarande ByggOpus ska kunna delas ut under branschgalan.

Hela prisförfarandet med start i nomineringsprocess, juryarbete, motiveringar och presentationer regleras i särskild ordning. Bilagt återfinns stadgar för det Stora Samhällsbyggarpriset, överenskomna av de initiativtagande organisationerna.

Organisation och projektledning

Styrgruppen ansvarar för planering av, genomförande och uppföljning av den årliga Samhällsbyggardagen. Styrgruppen utser också jury för det Stora Samhällsbyggarpriset och fastställer stadgar för priset.

Till styrgruppen knyts genomförandegrupper för SamhällsByggardagens seminarium respektive SamhällsByggardagens branschgala. För planering och genomförande av Samhällsbyggardagen 2006 har en extern projektledning engagerats.

Ekonomi

Samhällsbyggardagen skall planeras och genomföras så att intäkter täcker arran­gemangets kostnader och därutöver ger visst överskott för att möjliggöra planering och projektledning av efterföljande års Samhällsbyggardag.

Samhällsbyggardagen finansieras dels genom avgifter för deltagande i seminarier och kvällens branschgala, dels genom ekonomiskt stöd från medarrangörer och samarbetspartners.

Initiativtagande organisationer står i egenskap av huvudarrangörer för sina egna kostnader för medverkan i planering, genomförande och uppföljning av Samhällsbyggardagen. Härutöver har dessa organisationer samfällt, och på lika villkor, gjort en ekonomisk insats för att säkerställa planeringen av Samhällsbyggardagen. Byggkommittén har härvid bidragit med 50 procent av vad huvudarrangörerna samfällt bidragit med.