Stora Samhällsbyggarpriset

Priset delades ut för första gången 2006 och gick till ombyggnads­projektet Östra Gårdsten i Göteborg. 2007 var det anläggningsprojektet Götaleden som vann priset. 2008 gick det till Uppsala Konsert & Kongress. 2009 var det Hus Vänerns tur att vinna. 2010 blev bostadsprojektet Limnologen i Växjö mottagare av Stora Samhällsbyggarpriset. 2011 vann Citytunneln i Malmö priset.

Messingen vann Stora Samhällsbyggarpriset 2012

Övriga nominerade projekt till Stora Samhällsbyggarpriset 2012

Stora Samhällsbyggarprisets mening och syfte
Stora Samhälls­byggar­priset ska stå fram som branschens främsta utmärkelse. Enligt stadgarna ska priset gå till en byggnad eller anläggning av hög kvalitet, tillkommen genom en föredömlig samverkan mellan de olika aktörerna i samhälls­byggnads­processen. Det innebär att såväl det färdiga resultatet som den process som lett fram till detta, skall studeras och värderas. Juryns uppgift blir därmed att samman­väga process och slut­resultat i en helhets­bedömning.

Syftet med priset är att bredda synen från att bara bygga, till att skapa samhälleliga värden. Utvärderingen görs utifrån aspekterna samhälls­nytta, arkitektur, teknik, hållbarhet, samverkan, förnyelse och effektivitet:

Produkt

Samhällsnytta: Bedömning av projektets bidrag till samhälleliga värden.
Arkitektur: Bedömning av projektet ur estetiska och utformningsmässiga aspekter, arkitektonisk kvalitet samt en bedömning av dess ändamålsenlighet.
Teknik: Bedömning av projektets förmåga att tillvarata kunskap samt dess inslag av utmanande och nyskapande karaktär då det gäller tekniska, produktionsmässiga eller logistiska lösningar.
Hållbarhet: Bedömning av projektets roll och funktion över tiden samt dess möjlighet att bidra till en bärkraftig utveckling.
Process

Samverkan: Bedömning av projektets förmåga att, med respekt för ingående parters kompetens, roll och ansvar, skapa samverkan mot tydliga mål.
Förnyelse: Bedömning av projektets förmåga att medvetet pröva innovativa lösningar – teknik eller processer samt att dra lärdom och förmedla vunna erfarenheter.
Resursutnyttjande/effektivitet: Bedömning av projektets måluppfyllelse och sättet på vilket tillblivelseprocessen styrts.
Stadgar för Stora Samhällsbyggarpriset

Lämna ett svar